هوالعالم
?بازی درزمین دشمن ❗️
?دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی درطول ۳۷ سال عمر بابرکت این نظام همواره انتخابات راتحریم می نمودند اما به این انتخابات چشم طمع دوخته وبرای اولین بارهیچ ضد انقلابی و… تا این لحظه نتنها تحریم نکرده بلکه تشویق وترقیب به مشارکت کرده اند ! واین همان گرایی است که رهبری هوشمند وتیزبین انقلاب ازمدتها قبل فرمودند : ” مراقب نفوذ باشید “❗️
?برکسی پوشیده نیست که نفوذ حیله جدید دشمن نبوده ونیست بلکه دشمن از فردای پیروزی انقلاب اسلامی درصددنفوذ بود ، نفوذ فکری ، نفوذ فرهنگی ، نفوذ سیاسی ، نفوذ اعتقادی و…اما امروز شاهدیم انواع نفوذ دشمن به بارنشسته وبه یارانی برای دشمن درداخل کشورتبدیل شده و…❗️
?لذادراین مرحله دشمن برآن است که یاران خود راعلاوه برقوه مجریه به سایرارکان نظام مانندمجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان نفوذ دهدو…
?انگلیسی ها که سابقه دیرینه ای دردشمنی باملت ایران دارنداعلام کرده اند: مردم به این سه نفرآیات عظام جنتی ، یزدی و مصباح رای ندهند❗️ ?روباه پیرگرچه خیلی احمقند امادرتعیین افراددقیق بوده و…البته آقای هاشمی هم به پیروی ازبرخی  فرزندان فاسد خود دردادن گرا به دشمن دقیق عمل کرده و… ❗️
?جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که همواره پیشتاز وپیش قراول درموضوع معرفی کاندیداهای اصلح خبرگان بوده وهست لیستی برای تمام کشور ارائه نموده اندکه انصافا” جای بسی تقدیر وتشکر فراوان داردواز جمله لیست  ۱۶ نفره ای نیز برای تهران داده اند که الحق والانصاف بسیار هوشمندانه و… است ❗️
?امادرنقطه مقابل آقای هاشمی هم لیستی برای خود دست وپا کرده که ۸ نفراین دولیست مشترکند و…❗️
?همه مابیم ازاین طمع دشمن داریم اما برخی رفقا وجریانات خودی راهکار خوبی برای مقابله بااین حربه دشمن ارائه نکرده اند ❗️
?توجه دشته باشیم آرای استان تهران رابایددرنظرگرفت که اصولگراهاوضع بهتری دارند نه فقط شهرتهران ❗️

?بعنوان مثال برخی توصیه کرده اند ” فقط به این سه بزرگوار رای دهیم ” وبرخی هم توصیه کرده اند ” به ۸ نفراختصاصی جامعه مدرسین رای دهیم “❗️
ودر دفاع ازاین نظر می گوینداگرما به کل لیست ۱۶ نفری جامعه رای دهیم وآنها هم به کل لیست هاشمی رای دهنددر نتیجه ۸ نفرمشترک بالا آمده ورقابت نفرات هشتم به بعد بین لیست اختصاصی جامعه ولیست اختصاصی هاشمی است و… تااینجا درست است اما بااین فرض مسلم که آنها هم به کل لیست هاشمی رای بدهندو…❗️ ?درحالی که اگر به تمام انتخابات مجلس خبرگان درگذشته نیم نگاهی داشته باشیم می بینیم همواره عناصر دگراندیش واعوان وانصاراصلاحات یابرگه رای خبرگان راسفید به صندوق انداخته اند ویاحداقل به تمام لیست رای نداده اندواین درنتیجه انتخابات گذشته کاملا” مشهود است ❗️
?اگرواقع بین باشیم رفتارشناسی جماعت حامی این جریان نشان می دهدحداکثربه همین دوسه نفربیشتر رای نخواهندداد ❗️
?بنظرمیرسداگر مافقط به ۸ یا۳ بزرگواررای دهیم آنهاهم طبق سنوات حداکثر به همان ۸نفراختصاصی لیست آقای هاشمی رای خواهند دادودرنتیجه ۸بزرگوار لیست اختصاصی جامعه و۸نفرلیست اختصاصی هاشمی رای خواهند آورد و۸نفرمشترک بادست خودماحذف و ازراهیابی به مجلس خبرگان باز خواهندماند و…❗️
?لذاماباید باهوشمندی به لیست کامل (البته منهای یکنفرکه … بدیهی است) رای دهیم اما برای مقابله با حربه دشمن دوراهکار پیشنهاد میشود
✅۱-  بجای تلاش برای دونیم کردن لیست وحرام کردن رای مومنین و… تمام توان خود رابرروشنگری پیرامون فتنه دشمن معطوف کنیم وبه ملت خوب وفهیم وبیگانه ستیز ایران اعتمادکنیم و… ملت ما بارها ثابت کرده اندکه اگر دشمن راخوب به آنان  نشان دهیم درنشان دادن غیرت دینی وملی خود کم نخواهند گذاشت وکارنامه ملت دردوران دفاع مقدس گواه روشنی براین ادعااست ❗️
✅۲-  واز آنجا که برخی ازآن ۸ بزرگواراز لیست هاشمی اعلام برائت کرده اند بخشی ازتوان خود راصرف رایزنی های تشکلی وجمعی وحتی انفرادی بابقیه این عزیزان کنیم تادرنتیجه هم به وظیفه امربه معروف خود عمل کرده باشیم وهم نتیجه مناسب حاصل شود انشاالله ❗️
✅۳-  یکی ازخطرات اصلی جریان نیروهای انقلاب اجتهاد آنی افرادغیرمسئول است ما باید بپذیریم میدان سیاست ورزی بسیار پیچیده است وحتی خطیر ترازمیدان مین ، درمیدان مین عدم دقت لازم هزینه های جبران ناپذیردارد لذاضمن مقابله باتصمیمات غیرمسئولانه وغیر کارشناسانه برلیست واحدشورای هماهنگی اصولگرایان برای مجلس شورای اسلامی ولیست واحد جامعه محترم مدرسین برای خبرگان درسراسرکشورتأکید شود ❗️
?اخلال دراین دولیست که محصول تلاش معتمدین ومومنین است دانسته یاندانسته بازی درزمین دشمن است ❗️
? سوم بهمن نودوچهار – دانشجوی مشروطی دانشگاه شهادت  – زارع

۲ دیدگاه برای “بازی درزمین دشمن !”

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.