هوالبصیر

رفتار حمقایی چون سعودیها و… تهدید است یا فرصت ؟!

ازآغاز نهضت امام (ره) وشکل گیری انقلاب اسلامی یکی از شگردهای نظام سلطه برای مقابله با انقلاب اسلامی ” بدل سازی ” درمقابل نظام اسلامی بوده وهست ، مثلا” در حین انقلاب اسلامی با تشکیل ویاهدایت گروههای التقاطی مانند مجاهدین خلق (منافقین ) فداییان خلق ، فرقان و… درصدد بدل سازی برای گروههای جهادی ومبارزاتی برآمدند ودرادامه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی بعنوان اولین حکومت مبتنی برشریعت اسلامی با کمک همین حاکمان احمق سعودی بدل سازی نظام جمهوری اسلامی رادنبال کردند وبعنوان مثال درحالی که دنیای تشنه حقیقت با ولع تمام منتظر فهم الگوی ” حکومت اسلامی ” بود با پول یامفت سعودیها و با جمع کردن مشتی وحشی بی فرهنگ گروهک طالبان را تاسیس وبرافغانستان حاکم کردند تابه دنیا اینگونه القا کنند که حکومت اسلامی یعنی این واین گروه بدوی ترین وزشت ترین شیوه زیست وزندگی رادردوره حکومت خود برافغانستان بنمایش گذاشتند !!! و…

زمانی که اذهان عمومی دنیا بدنبال پاسخ این سوال بود که چطور گروهی بنام حزب الله درلبنان بارعایت تمام موازین دینی وانسانی میتواند تابوی قدرت صهیونیستها رابشکند ومقابل ظلم آنان بایستاد؟ نظام سلطه باکمک همین جهال سعودی وسناریویی پیچیده ، القاعده رابوجود آورد تادرپاسخ  سوال فوق به دنیا بگوید این است گروههای  مبارز مسلمان که طبق معمول وماموریت  این گروه نیز  جنایات کم سابقه ای را بنام مبارزین مسلمان بتصویرکشیدند!!!و…

زمانی که ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین برای دفاع ازخود باالگو گیری از دفاع مقدس ما دست به عملیات شهادت طلبانه زد وجوانان پاکباخته فلسطینی بانثارجان خود لرزه براندام صهیونیستها انداخت و… نظام سلطه به کمک همین آل سعود نفهم واذنابش درمقابل عملیاتهای انتهاری راطراحی کرد تا به دنیا بگوید ” شهادت طلب ” احمقی است که جان هیچ انسانی حتی جان خود ش هم برای اواهمیتی ندارد !!! درهمین طرح شیطانی نمونه های فراوانی مشاهده شد که مثلا” با بکارگیری آدمهای دارای اختلال روانی و… این سناریو راپیش می برند  بنده خودم در دوران دانشجویی در آن روزهای تلخ وتاریک به اصطلاح  اصلاحات (که متاسفانه امروز هم حاکم شده اند) که فرهنگ شهادت را به سخره میگرفتندوشهید فهمیده هارا بچه های احساساتی و… معرفی میکردند درمحط دانشگاه درجواب این نشخوارکنندگان بیگانه همین پاسخ قرآنی رابیان داشتم ، وقتی مشرکین حقیقت قرآن را نتوانستد انکارکنند  شبهه وارد می کردند که مثلا محمد (ص) ادیب است وادبیاتش قوی است وبا ذوق وتوان ادبی این آیات را می نویسدو… قرآن پاسخ داد اگر فکر میکنید این آیات کاربشراست مثل آن را بیاورید حتی یک آیه !!! حقیردرپاسخ کسانی که شبهات دشمن را نشخوارمیکردند ومی گفتند امثال حسین فهمیده وبهنام محمدیها بچه بودند واینها را بوسیله آهنگران وکویتی پور احساساتی میکردندو با تحریک احساسات آنها را به کارهای انتحاری وادار می کردند و… عرض میکردم به فرموده خدادر قرآن مثل اینها را بیاورید !!! شما هم مثل بهنام محمدی تربیت کنید اگر اینطور است !!!دشمن دراین عرصه هم بتدریج بدل سازی راآغازکرد

ترورهای کور در کشورهای اسلامی فراتراز جان ملتهای مظلوم مسلمان ،شهید فهمیده وعرفان بلند آن را هدف گرفته .شهادت طلبی وآثار عزت آفرین عملیاتهای استشهادی با یک  مبانی روشن ومحکم راهدف قرارداده است ، صهیونیستهابه کمک همین حکام وابسته سعودی بدنبال بدل سازی ولوث کردن فرهنگ مترقی ایثاروشهادت رفتند و بررسی های جدید حا کی از آن است که ۹۰% عملیاتهای انتحاری ظاهرا انتحاری است اما درواقع اینطور نیست مثلا درعراق بایک بررسی دقیق معلوم شد ازقربانیان عملیاتهای چند اقدام ناموفق تروریستی کشف  شد که اغلب این افراد بعلت فقر ومحرومیت اجیر می شوند و محموله ای را فقط حمل کنند ودرقبال آن پول هنگفتی دریافت کنند ودرلحظه ای  که اینها به محل قرارمی رسند بدون اینکه خود باخبر باشند با ابزارهای الکترونیکی ازراه دورآنهارا منفجر کرده و… ثانیا ۱۰%مابقی هم به وسیله عمله های خر مقدس وهابی انجام میگیرد که بهترین سندانحرافی بودن آن ، نتایج این اقدام آنها است اگر به نتیجه این اقدامات توجه کنیم ۱۰۰% منافع آن برای دشمنان اسلام رقم می خورد و ۱۰۰% آثار مخرب آن برای مسلمانان وجامعه اسلامی است. براستی وجدان بشریت امروز چگونه قضاوت خواهد کرد بین آثار عملیاتهای تروریستی  وعملیا تهای عزت آفرین استشهادی که مایه عزت مسلمین وذلت دشمن است، بین مبانی تکفیریهای احمق وعرفان حسین فهمیده و… ؟! به مطلب ( یاران بسیجی behzadzare.ir ) مراجعه شود

وامروز درحالی که بشدت آمار موج گرایش به اسلام عزیزدردنیای غرب بویژه گرایش حیرت آور جوانان وتحصیل کردگان غربی به مطالعه وتحقیق پیرامون دین مبین اسلام سانسور میشود ، نظام سلطه به کمک همین جهال نفهم سعودی سرطانی رابنام داعش به جهان اسلام تحمیل کرد که درپروژه بدل سازی مدرن بانتیجه اسلام هراسی بدنبال مهار این موج است و…

بنظر حقیر گرچه این حیله در گذشته شیاطین مسبوق به سابقه است وامروز درمقابل نورانیت حقیقت اسلام ناب محمدی ( صل الله علیه وآله) باکمک همین نادانان سعودی اسلام آمریکایی راطراحی کرده ودرذیل آن نیز شعبه های متعددی مانند اسلام اخوانی ، اسلام اردغانی ، اسلام سعودی حتی دردل شیعه به تعبیر مقام معظم رهبری شیعه لندنی و… را علم کرده وخسارات متعددی جهان اسلام راتهدید میکند اما حماقت این حمقا ورفتار نابخردانه آنان فرصتی طلایی را برای ما رقم زده که ما وظیفه داریم ازهمین فرصت نهایت تلاش خود را معطوف به بیان معارف اسلام ناب محمدی (صل الله علیه وآله) کنیم وازطرفی هم تمام توان خود رابرای آشکارکردن آثار ذلت بار وتلخ اسلام آمریکایی به میدان بیاوریم لذا ازاین منظر این اعمال احمقانه گرچه خساراتی به جامعه مسلمین تحمیل کرده اما این امکان مقایسه بین حقیقت نورانی اسلام ناب واسلام آمریکایی نیز فرصتی طلایی است که نباید از آن غافل شد.

مانبایدباپیروی صرف ازاحساسات پازل دشمن راتکمیل کنیم ، حداقل اهداف دشمن درمقاله شب گذشته تشریح شد (تصمیم یااجرای تصمیم behzadzare.ir ) همواره باید فرصتهارا رصدکرد وازگرفتارشدن درابراز احساسات صرف پرهیز شود

رفقای عزیز ! همه عرضم دراین پراکنده گویی این بود وهست که سوزن قلمهایمان براحساسات گیرنکند !  بااین رفتار احمقانه حکام مرتجع سعودی بهترین بستر برای اثات حقانیت اسلام ناب فراهم می شود درجهان بویژه دنیای غرب وجدانهای بیدارفراوانی هست ، اکنون زمان آن است که اقدامات فاخری مانند نامه حضرت آقا را باید سردست بگیریم وتفاوتها را نشان دهیم و…نه بر ” شیعه سنی ” کردن موضوع که از اهداف دشمن است بدمیم و…

والعاقبه للمتقین !   ( بهزادزارع  –  دانشجوی مشروطی دانگاه شهادت ۱۴/۱۰ )۱۳۹۴

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.