هوالشاهد

تصمیم یااجرای تصمیم ؟!

اعدام عالم مجاهدآیت الله شیخ باقرالنمرداغ بزرگ دیگری بود برپیکرجهان اسلام ، شیعه ازاین داغها فراوان دیده که این موردنه اولین بود ونه آخرین است ! وویقینا” انشاالله این حماقت جهال آل یهودهم بی پاسخ نخواهدماند وبه تعبیررهبرفرزانه انقلاب “بدون تردیددست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی راخواهد گرفت ” امابهوش باشیم اقدامات آل سعودتصمیم این بشکه های شراب نبوده ونیست واصولا” این حمقا درحدی نیستند که تصمیم بگیرند چه کارانجام بدهند یا انجانم ندهند ازقراین وشواهد روشن پیداست که این اقدام اجرای اوامر نظام سلطه بوده وهست نه تصمیم این حکام مرتجع !

تاریخ ننگین این خاندان مملواز سرسپردگی به صهیونیسم ، شیطان بزرگ واذنابش است ، حکام احمق سعودی اگر ازخود اراده ای داشتند باهرج ومرج وتناقض فاحش درسیاستهای اقتصادی مواجه نمی شدند ( ازطرفی چوب حراج به سرمایه ملی بابالابردن تولید بی حساب وکتاب نفت واز طرفی کسری بودجه و… ) ویادرباتلاق غیرقابل نجات سوریه وعراق وبحرین ویمن و… فرو نمی رفتند چونکه اساس اراده وتصمیم عقلانیت واستقلال است که درقاموس این نوکران صهیونیسم اصولا” واژه ای  بنام استقلال وعقلانیت و… تعریف نشده ، آنچه که درسابقه شرم آوراین جهال مسلم است ، نوکری وسرسپردگی نظام سلطه  برای تداوم وبقای عیاشی وتن پروری وشکم بارگی و… است ولو با هرهزینه وقیمتی که …!

لذاباید علت اجرای حکم اعدام این مجاهدشهید وتعدادی از ملت مظلوم حجاز درشرایط خاص کنونی را ازسرمنشأ اصلی شیطنت جستجوو تحلیل کرد . بنظر حقیر نظام سلطه حداقل اهدف ذیل رابایک تیرهدف گرفته :

۱- انحراف توجه افکار عمومی از روند ظالمانه اجرای برجام : پروژه کلاه گشاد برجام به مرحله حساسی رسیده بگونه ای که سینه چاکان مدعی این فتح الفتوح !!! هم ماست کم آورده اند وعرصه دیپلماسی رارهاکردند وبه سمت رجزخوانی روآوردندو… مثلا” ریس جمهور محترم ما درچرخشی آشکار دستور توسعه وسرعت درساخت موشکهارا صادر میکند (آش آنقدر شورشده که صدای آشپز هم درآمد ) مسولان بزرگوارمابویژه ریاست محترم جمهور و دستگاه دیپلماسی بجای پاسخ به این سوال ات ( سه گل زدیم دوتاخوردیم ) دوتاکه چه عرض کنم صدتاخوردیم آقایا ن لطف کنندحداقل یکی از سه تایی که زدیم رابه ملت نشان دهندکدام است ؟؟؟ !!! لذااز آنجا که خود آمریکایی هاهم ماست کم آوردند بیم ناخون زدن بیشتر به این موضوع شیطان بزرگ را به فکر فرافکنی وانحراف درافکار عمومی و.. واداشت و موضوع اجرای حکم اعدام این عالم مظلوم در این زمان بهترین گزینه برای انحراف افکار عمومی ومشغول کردن ما ودوستان ماست !

۲- درونی کردن جنگها وهزینه های مسلمانان : با دامن زدن به اختلاف شیعه وسنی و… یکی ازاهداف راهبردی نظام سلطه برای تضعیف جهان اسلام داخلی کردن درگیری ها ومشغول ومعطوف کردن امکانات وتوان مسلمانان به همدیگر است که ازاین میان بیشترین بهره رامیتوان ازاختلاف پرهزینه وبی اساس شیعه وسنی کردن جامعه برد که رهبرمعظم انقلاب چند روز پیش دردیدارمهمانان هفته وحدت هشدارآنرادادندوفرمودند ” آنروزی که کلمه سنی وشیعه درادبیات آمریکاپیداشد نگران شدیم .معلوم شد هدف جدیدی دارند ” لذابهترین موضوع برای تشدید سیا ست تفرقه در جهان اسلام ومعطوف کردن سرمایه های مبارزاتی مسلمین به درون خود وغفلت از دشمن اصلی یعنی صهیونیسم و… اعدام این عالم مبارزوشعله ورکردن احساسات شیعیان و…

 ۳- تشدید اسلام هراسی : درحالی که تمام آمارهای تشرف به دین مبین اسلام بویژه موج بالایی از گرایش جوانان وتحصیل کرد گان به نورانیت اسلام بشد ت سانسور می شود ، نظام سلطه باتما م سیطره رسانه ای سعی کرده همواره اخبار خشن وناامید کننده و… از جهان اسلام به دنیای تشنه معنویت عدالت منعکس کند لذاانعکاس وبازتاب عکس العملهای آن میتواند بخشی ازپازل غبارآلود کردن چهره نورانی حقیقت اسلام تکمیل کند و…

۴- خارج کردن ذهنهاورسانه ها از تمرکز برپیروزیها اخیرجبهه مقاومت  : همانطور که درمنطقه شاهدیم خبرخوش وامیدوارکننده پیروزیهای بزرگی درسوریه وعراق ویمن و… به مشام میرسد لذانظام سلطه باید چاره ای بیندیشد ابتدا برای خروج از وضع موجود بافریفتن دستگاه هوشمند (بخانید ساده لوح ) دیپلماسی ما سعی درحل مسئله داشت ( براستی چرا برای دستگاه دیپلماسی هوشمند!!! ما سوال نشد چطور آنوقت که تروریستها باسرعت تمام درسوریه درسرازیری جنایت بودند مابه نشست ومذاکرات دعوت نمی شدیم اماهمینکه شیرازه آنها ازهم پاشید مارابه وین و… دعوت کردن که نتیجه آن همین سه روز پیش به بارنشست ودر…حدوددوهزار حیوان درنده درمحاصره کامل باپرچم سازمان ملل ودرامنیت کامل به ترکیه منتقل شدند و… ) امانشد واقدام بعدی انحراف درافکار عمومی دراین عرصه است که اعدام ناجونمردانه شیخ نمر باتوجه به آثار تاسف بار وتالم آور آن بهترین سوژه برای انحراف افکار عمومی ازاین مهم وسرپوش نهادن برپیروزی های اخیراست !

این رفتارو رویه اساس رابطه واستفاده بهنگام شیاطین ازنوکران خوداست وفراوان مسبوق به سا بقه بوده چنانچه  برخی ساده لوحان تصور کردندهدف قرارگرفتن جنگنده روسی تصمیم اردوغان بوده و… مثلا” رییس جمهور بزرگوارما درپیام خود دوطرف ( ترکیه – روسیه ) رابه خویشتنداری دعوت کردو… درحالی که مدتها بود جنگده های روسی حتی برفراز خاک ترکیه پرواز میکردندو… اما کدام عقل سلیمی میپذیرد ترکیه آنقدر جسورشود که بادم شیر بازی کند ؟!

حقیقت رابایدازآن رخداد کم نظیرتاریخی آنروز در(رفتارغیرمنتظره پوتین درتهران وحواشی آن که مثنوی هفتادمن کاغذ است ) جستجوکردکه برای مسیحی صهیونیست های خودخواه بسیارگران آمدودستور آن اقدام احمقانه رابه نوچه خود صادر کردند و…

دشمن درنهایت پیچیدگی توطئه طراحی واجرامی کند وفکر کردن به این توطئه ها راهم توهم می پندارد وساده لوحانی هم درداخل این رانشخوار می کنند که ” برخی توهم توطئه دارند” براستی چه کسانی رابرمقدرات خود حاکم کردایم و… ؟؟؟

وآنچه باید مراقب باشیم !!!

۱-انحراف از تمرکز برموضوع برجام

۲-دامن زدن به شیعه سنی شدن موضوع

۳-عدم توجه برموضوع مقاومت بویژه پیروزی های اخیر درسوریه وعراق ویمن

۴-غفلت ازپروژه اسلام هراسی و…

( بهزادزارع دانشجوی مشروطی دانشگاه شهادت ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ قم مقدس)

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.