هوالحکیم

” عقلانیت حلقه مفقوده اعمال برخی رفقا ”

فهم جایگاه واقعی عقل و تفکر و اهمیت عقلانیت در جوامع مختلف وادوارتاریخی بشرهمواره موردبحث وکنکاش بوده وهست اماغالبا میان مکاتب بشری درحد یک ادعا مسکوت مانده ، چراکه کمتراززاویه خودعقل به این مهم نگریسته شده گویاخوداین مقوله هم قربانی عدم توجه به عقل است !

دردین مبین اسلام عقل وخردورزی جایگاه ویژه ای داردچرا که آینه تمام نمای آیات قرآن کریم وروایات شریف خلاصه میشوددر درسه واژه ” عقلانیت ، عدالت ومعنویت ” یعنی عقلانیت یک ضلع این مثلث است ودرحقیقت ترکیب این سه دریک واژه بامسمی میشود : “اسلام ” . مگرجزاین است که عدالت یعنی هرچیزی سرجای خودباشد؟ ومگرجز این است که عقل هم یعنی هرچیزی درجای خود دیده شود؟ومگرنه این است که عدالت (هرچیزی سرجای خود) منهای عقلانیت (فهم درست حقیقت)ممکن نیست ؟ومگرنه این است که معنویت یعنی زیبایی تطبیق حقایق برفطرت انسان ؟ پس اوج این تطبیق درتجلی حقیقت عدالت است!همچنین درکلام معصوم (علیهم السلام ) ازعقل بعنوان رسول وحجت باطنی یادشده و…

البته درمکاتب اومانیستی غرب خیلی دربوق عقلانیت دمیده شده وهمینطوردرمکاتب اومانیستی شرق مانندمارکسیستهاخیلی دربوق عدالت دمیده شداماامروزه شاهدیم محصول صدهاسال تلاش نافرجام برای تحقق  سعادت بشر این است که همه عالم وآدم معترفندگم شده حقیقی بشرامروز” معنویت ” است وبس !

البته بحث دراین مهم دقتی عالمانه می طلبد وحقیربضاعتی درحد ورود به این مقوله وقلم فرصایی دراین حوزه راندارم وگرچه اظهارنظرنگارنده دراین موضوع ودراین سطح خود عین بی عدالتی است و… امابااین مقدمه کوتاه  برآنیم که دراین شرایط خطیر کمی توجه خودوهمسنگران عزیزم رامعطوف به جایگاه رفیع عقلانیت کنم !

اگربراین باوریم که عصاره اسلام عزیزهمین مثلث عقلانیت ؛ عدالت ومعنویت است پس کم توجهی وکم لطفی دراین امرجفایی نابخشودنی به خودوجامعه اسلامی وبه تبع آن نظام اسلامی و…است !

چراکه بنیادانقلاب اسلامی برعقلانیت وغایت آن برعدالت وتجلی آن برمعنویت بوده وهست لذااگرامروزه هوشمندانه ودقیق سیرمسیرانقلاب اسلامی وحرکت حضرت امام (ره) بازکاوی شودبی شک به اعتراف اسنادمتقن تاریخ اساس این نهضت مبتنی برعقلانیت عدالت محور بوده وجالب است که همه زیبایی انقلاب اسلامی مربوط به مواردی است که همین عدالت مبتنی برعقلانیت محقق شده ولاغیر! یعنی معنویت انقلاب اسلامی که عامل اصلی آوازه وجذابیت آن است محصول تحقق عدالت  براساس عقلانیت است وهمواره شاهدبوده وهستیم که درگوشه وکنارکسانی بودند وهستندکه سعی دارندفقط معنویت صرف را( منهای عدالت مبتنی برعقلانیت) تبلیغ وترویج کننداماهمیشه نتیجه معکوس داشته چراکه براساس حقیقت اسلام معنویت  منهای عدالت وعقلانیت ، معنویتی تصنعی و غیر واقعی است.

بعنوان مثال اگربه سیره شهدای عزیزکه سرمایه اصلی معنوی نظام وانقلابندمراجعه شودخواهیم دیدهمه زیبایی معنوی ماندگارواثرگذاردرگروتوجه عقلانی حرکت آنان وتحقق عدالت مبتنی برآن بوده وهست !

مثلا” خودامام (ره) ازابتدای نهضت خطرجریان مجاهدین (منافقین) راهشدارداد وهشدارالتقاطی بودن اعتقادات و افکارآنان راگوشزدکرد.حال آنکه اقتضای عملگرایی ونتیجه گرایی صرف پیروزی انقلاب خلاف این بودچون این جریان درآن زمان ظرفیتی برای مبارزه بارژیم بودندوعلی القاعده نبایدبااین شیوه باآنان رفتار می شدو… اماهندسه ونقشه راه خمینی (ره) که برعقلانیت اسلام ناب محمدی (ص) چنین مرامی رابرنمی تابد ویاران به مقصدرسیده امام (ره)یعنی شهداء هم برهمین طریق امام بودند. مثلا” درابتدای انقلاب دشمن سعی داشت درپوشش تفرقه شیعه وسنی واختلافات  قومی و… نظام رازمین گیرکندامایاران امام(ره)همچون متوسلیان ؛همت ؛صیادشیرازی و… بخوبی نتنهانظام راازآن فتنه پیچیده کردستان و… باکمترین هزینه عبوردادند بلکه خودنیز به قله های ماندگارمعنوی مبدل شدندبعنوان مثال محمد بروجردی بعنوان فرمانده وقت قرارگاه عملیاتی کردستان به مقتدرانه ترین  شکل ممکن برفتنه کردستان غالب می شودامادرعین حال اوبوسیله همان مردم اهل سنت کرد به مسیح کردستان ملقب میگردد!

براستی چراوچطورمحمدبروجردی مسیح کردستان شد؟

حال آنکه به حسب ظاهربروجردی سرکرده سرکوبگران درکردستان بودوبراساس قاعده بایدبه منفورترین چهره درکردستان تبدیل می شداما…؟

چراکه بروجردی برمبنای عقلانیت دینی دراین قصه ورودکردودرهمین فرآیندعقلانی بودکه اوفهمیدبرادران اهل سنت خودقربانی قصه سقیفه هستندنه باعث آن . یعنی اوویارانش دریافتندکه درسقیفه انحرافی شکل گرفت وبموجب آن انحراف بخشی ازامت اسلام ازفهم حقیقت که نورولایت بودمحروم شدندودرواقع برادران اهل سنت امروزماخود قربانی آن انحرافندنه عامل آن لذااگرکسی هنری داردبرای نجات قربانی بکارگیردنه دمیدن درانحراف بیشتر آن و… وباچنین نگرش ژرفی درفتنه پیچیده کردستان واردشدندوبانصرت الهی سربلندازآن پرکشیدندو…!

براستی امروزباکدام توجیه عقلانی دینی عده ای بظاهرحزب الهی بابرپایی مراسم ۹ ربیع وعیدالزهراو…آب به آسیاب فتنه پیچیده وچندلایه آمریکایی – صهیونیستی داعش می ریزند وخودراپیروبروجردی و… می پندارند؟سردارشهید حاج حسین همدانی نقل می کرد: ” درکوله پشتی های فرماندهان داعش که گاهی اسیرمی شدندچندین مورد سی دی جلسات عیدالزهرا(س) مشاهده کردیم ودربازجویی هاسوال می شداینها چیست وبه چه کارمی آید ؟ درپاسخ می گفتند: ماعناصر تکفیری راباهمین تصاویرومحتوا آماده عملیات انتهاری می کنیم و… !!! ” براستی چه غم انگیز است که دشمنان قسم خورده اسلام امروزبه همین سادگی برموج خلع عقلانیت سوارندوهزینه هارادرجهان اسلام درونی کردند و…!!!

وهمچنین برمدارهمین عقلانیت بودکه عناصری چون سیدحسین علم الهدی ومحمودقدوسی و… (دانشجویان پیرو خط امام ) صحنه پیچیده ای مانندحضور آمریکایی هادرایران ونفوذآنان دردولت موقت و…راباتشخیص درست صحنه واقدام به موقع  وعمل به هنگام وبه اندازه ۱۳ آبان راخلق کردندکه امام ومقتدایشان آنراانقلاب دوم نامیدند.

ودرادامه باوجودمنحرفی چون بنی صدردرمسندریاست جمهوری وفرماندهی کل قواوخیانتهای اوبادرایت وهوشمندی حماسه ۱۶دی هویزه رارقم میزنندو… اماامروزعناصرباتعطیل کردن عقل وباخیال خوش علم الهدی شدن قصه پرغصه ی سفارت انگلیس و۲۲بهمن حرم حضرت معصومه (س) و۱۴خردادحرم امام (ره) رابوجودمی آورندکه هم باعث یاس وسرخوردگی خودوهم تحمیل هزینه های سنگین  برنظام شد. چه قدر و تا کی باید هزینه ی ورود نسجنیده به بازی چند لایه و مرموز سفارت عربستان را بپردازیم؟ فهم این حیله ی غربی-عربی که با منافع وادادگانی در داخل گره خورد ودر ماجرای سفارت سعودی ظاهر شد چندان سخت و پیچیده هم نبود ؛ اما متاسفانه شاهد بودیم که برخی عناصر ساده اندیش به سادگی در گرداب این دام گرفتار شدند و هم موجب تحمیل خساراتی بر خود شدند و هم پازل دشمن را تکمیل کردند و…

به نظر میرسد پدیده ضعف عقلانیت در بخشی از جبهه ی انقلاب خطری است جدی ، که مقام معظم رهبری در فرمایشات مکرر در سال های اخیر، تذکر و هشدار دادند و آخرین بار در دیدار با افسران دانشگاه امام حسین (ع)از آن به عنوان سطحی نگری یاد کردند ودرمان آن را نیز در عمق نگری بیان داشتند.

اگر بر این باوریم و میپذیریم که عقلانیت لازمه ی اجتناب ناپذیر ایفای نقش در صحنه ی چند چهره و پیچیده ی پیش رو است برای مسلح شدن به این الزامات ، باید بپذیریم که تلاشی مضاعف ، جدی و فراگیر برای عمق بخشی و دست یابی به عمق حقایق لازم است . همانطور که روزی یاران خمینی چاره را برای نقش آفرینی در غواص شدن دیدند و برای به دست گرفتن این ابتکار عمل ، رنج های طاقت فرسایی را در رود خانه های بهمن شیر ، کارون ، سد دز و.. به جان خریدند و با هوشمندی و ورزیدگی حماسه ای چون عبور از اروند را رقم زدند. اگر پندار حسین خرازی و مهدی باکری شدن در سر داریم باید رنج الزامات و مقدمات آن را نیز به جان بخریم و الا پندارعلی چیت ساز شدن سودایی بیش نیست و ما هم برای جبهه ی حق حداکثرغصنفرانی بیش نخواهیم شد و همچنان شاهد تلخی های گل به دروازه خودی خواهیم بودبه اعتقادنگارنده نتیجه انتخابات ۹۲ که ره آورداین ساده اندیشی است که اقل خسارت آن احیاء جریان غرب باورروبه موت درکشوربود واینک درآستانه ورودبه هماوردی دیگر هستیم واگرچاره اندیشی نشوداین رونددرحال تکراراست و…  ۱۳-۵-۱۳۹۵ – بهزادزارع – دانشجوی مشروطی دانشگاه شهادت

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.